◆Hỗ trợ tổ chức Job Fare (tại Việt Nam, tại Nhật Bản)


◆Hỗ trợ thủ tục xin tư cách lưu trú, thủ tục gia hạn thời gian lưu trú


◆Soạn thảo các văn bản quan trọng bằng tiếng Việt, giải thích cho nhân viên người Việt Nam.

Ví dụ cụ thể:
 ・Điều lệ lao động
 ・Nội quy trong công ty
 ・Bảng chi tiết nội dung lương
 ・Bản thông báo điều kiện lao động
 ・Bản hợp đồng lao động 
 ・Chế độ nghỉ hưởng lương hàng năm, …

◆ Biên dịch các tài liệu cần thiết cho nghiệp vụ, phiên dịch các buổi hướng dẫn công việc, tập huấn,… của công ty

 Ví dụ cụ thể:
 ・Biên dịch tài liệu về quy trình nghiệp vụ
 ・Biên dịch tài liệu hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động
 ・Phiên dịch các buổi đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên mới vào công ty, cho nhân viên chuyển bộ phận
 ・Phiên dịch cho quá trình đào tạo On Job Training

◆ Tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo cho nhân viên người Việt Nam

(Có thể bố trí giáo viên tập huấn người Việt Nam tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp)

 ・Tập huấn đào tạo cơ bản
  Kỹ năng làm việc, kỹ năng máy tính
  PDCA, 5S
  Bảo mật thông tin cá nhân – thông tin doanh nghiệp…

 ・Tập huấn về kiến thức pháp luật
 ・Tập huấn phát triển bản thân …

◆ Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật

◆ Hỗ trợ thi các bằng cấp cần thiết cho nghiệp vụ

◆ Giải thích, hỗ trợ liên quan tới các thủ tục về thuế

 ・Thủ tục đăng ký người phụ thuộc
 ・Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm, thủ tục kê khai thuế
 ・Thủ tục xin rút khỏi quỹ lương hưu sau khi về nước
 ・Các khoản trừ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, …

◆ Hỗ trợ khám sức khỏe cho nhân viên mới, khám sức khỏe định kỳ

◆ Hỗ trợ xử lý tranh chấp, khúc mắc giữa người lao động và người sử dụng lao động

◆ Hỗ trợ với tư cách là Cơ quan hỗ trợ

◆ Các loại tiền trợ cấp khi tuyển dụng người nước ngoài

◆ Các nghiệp vụ IT